Skolgången

För barn med alkohol- och drogrelaterade fosterskador blir skolgången ofta tuff. De barn som är placerade i familjehem eller adoptivfamilj har ett skyddsnät omkring sig, men om det ska fungera måste alla delar i nätet samarbeta.

Att familj, skola och socialtjänst har en gemensam kunskapsbas är en grundförutsättning. Det är också av stor vikt att alla som finns runt barnet har en samsyn om vilka barnets behov är och hur de bäst ska tillgodoses. Det är dessvärre inte ovanligt att uppfattningarna om barnets behov går vitt isär. Det går inte att utesluta att åtstramningar i skolans budget gör att barnets bästa handlar mer om vad skolan anser sig ha råd med, än vad barnet faktiskt har för behov. Både socialtjänst och föräldrar behövs för att tillvarata barnets rätt till hjälp och stöd i skolan.


Vill du läsa mer om skolsituationen för elever med FASD gör det under menyn Skola och Förskola

Fördjupning kring skolgång och pedagogik finns i Lärarhandledning – att undervisa elever med FASD, som med fördel kan läsas även av föräldrar och personal inom socialtjänsten kan beställas från FAS-föreningen. Läs mer här

Mer att läsa

Många barn med FASD är placerade i familjehem. Både FASD och familjehemsplacering utgör riskfaktorer för att misslyckas i skolan. Att lyckas i skolan utgör en stark skyddsfaktor. För att förbättra skolresultaten har Skolfam utvecklats som ett nationellt samarbete mellan kommuner och med stöd av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Skolfams webbutbildning riktad till olika målgrupper som beslutsfattare, skolpersonal, familjehem och barn.

Läs mer om Skolfam här

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev