Symtom

Eftersom alkoholmolekylerna är små tränger de igenom moderkakan och når ut till varje cell. Därför kan alkohol orsaka skador på alla kroppsdelar och organ. Allvarligast är de skador som drabbar hjärnan och övriga centrala nervsystemet, men hjärtfel och andra fysiska skador vållar ofta också stora bekymmer.

Här följer en översiktlig beskrivning av de neurologiska och fysiska skador som är vanliga hos personer som har medfödda skador av alkohol eller droger. Det är viktigt att komma ihåg att en och samma individ sällan uppvisar alla de skdor och symtom som beskrivs. Det är alltså exempel, inte någon diagnosbeskrivning.


Hjärnan och centrala nervsystemet

Skador som uppstår på hjärnan och övriga delar av centrala nervsystemet är självfallet de som påverkar individen mest. Neurologiska skador yttrar sig på en mängd olika sätt och varierar i olika åldrar. Varje individ representerar en unik och komplex kombination av svårigheter orsakade av skadorna på centrala nervsystemet.

Några exempel på symtom är:

  • Hyperaktivitet
  • Motoriska störningar, balans- och koordinationsstörningar
  • Problem att tolka sinnesintryck

Olika tics, det vill säga ofrivilliga och tvångsmässiga rörelser, ljud eller annat som är svåra eller omöjliga för individen att kontrollera, är vanligt. Det kan vara ryckningar i någon del av kroppen, handklappningar, snörvlande eller harklande ljud, ekotal eller olika gester. Många river eller biter sig själva, med sår och infektioner som följd.

De processer i hjärnan som styr hur sinnena uppfattar, sätter samman och tolkar intryck, perceptionen, påverkas och likaså den kognitiva förmågan som ofta är nedsatt.

Brister i den kognitiva förmågan hos personer med FASD skapar problem i vardagen i form av bl.a:

  • Inlärningssvårigheter
  • Dåligt minne
  • Svårigheter att förstå sammanhang, orsak och verkan, motsatser och likheter
  • Dålig förmåga att generalisera

Läs mer om kognitiv förmåga och andra svårigheter kopplade till skador på centrala nervsystemet via Skola- och Förskola i menyn, eller klicka här för att komma direkt dit

Fysiska skador

FASD är inte enbart hjärnskador. Ibland glömmer vi bort att alkoholen även kan ha skadat många andra organ i kroppen, exempelvis tarmar, lever, njurar och hjärta. Skelettförändringar är ganska vanligt, särskilt mindre missbildningar av fingrar, armar och tår. Även ansiktsskelettet och tänderna påverkas och långvarig tandreglering kan behövas.

Ansiktsdragen har blivit ett kännetecken för barn med den medicinska diagnosen FAS. Det är inte bara enskilda drag som är utmärkande, utan även förhållandet mellan dem har visat sig ha betydelse. Hos yngre barn med FAS är näsan kort och avståndet mellan mun och näsa förhållandevis långt. I vuxen ålder är däremot en oproportionerligt stor näsa inte ovanligt.

Då man tittar på ansiktsdragen som är typiska för FAS måste man komma ihåg att dragen inte är ”missbildningar” utan just drag som också kan vara ärftligt betingade. Långt ifrån alla barn med alkoholskador har de typiska dragen och man ska därför vara mycket försiktig med att dra slutsatser utifrån barnets utseende.

Då barn med FASD kommer i puberteten kan man ibland se en oväntad viktökning. Ansiktet förändras också och eventuella karakteristiska ansiktsdrag kan då växa bort. I vuxen ålder är personer med FASD vanligen kortvuxna och spensligt byggda även om övervikt alltså också kan förekomma.

Personer med FASD har dessutom ofta synsvårigheter, hörselnedsättningar och en mängd andra hälsoproblem som kräver olika typer av vård, behandling och omsorg.

Ögonskador är välkänt hos personer med fosterskador. Alkohol kan orsaka skador på synnerven och blodkärlen i ögonbotten. Du kan läsa mer om forskning på ögonskador av alkohol här

Professor Herman Löser vid Universitetskliniken för barn i Münster, Tyskland, har under tjugo år undersökt fysiska förändringar hos flera hundra barn med FAS och fört statistik över sina fynd, här följer en lista:

98 % är under normalkurvan för vikt och längd
95 % har oregelbundenheter/missbildningar i ansiktet
89 % har mental och motorisk utvecklingsförsening
84 % har microcephaly (litet huvud)
80 % har talfel
72 % är hyperaktiva
58 % har låg muskeltonus (slapp muskulatur)
51 % har korta och krökta lillfingrar
46 % har deformerade/missbildade könsorgan
44 % har spinal dimple (grop vid svanskotan)
35 % har hårväxt långt ner längs nacken
30 % har ”fågelbröst”
29 % har hjärtfel
25 % har ögonproblem (betydligt fler behöver glasögon!)
20 % har hörselproblem
20 % har ingen/nedsatt sug- tugg- och sväljreflex
16 % har sneda lillfingrar
13 % har underutvecklade fingrar
12 % har bråck
10 % har njurskador
9 % har höftledsfel
7 % har gomspalt
7 % har konkav bröstkorg

Referens: Ratgeber zur Alcoholembryopathie, published by Lambertus Verlag Freiberg, Professor Herman Löser, University Childrens Clinic, Münster, Germany.

Mer att läsa

Läs mer om kognitiv förmåga och andra svårigheter kopplade till skador på centrala nervsystemet via fliken Skola- och Förskola

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev