Vuxna med FAS

Forskningen om vuxna med alkohol- och drogrelaterade fosterskador är knapphändig. I Sverige finns dock en lång tradition av forskning om hur skadorna påverkar vuxenlivet. Den tog sin början redan på 1970-talet och sedan dess har flera uppföljningsstudier gjorts.

Intressant forskning presenterades 2016 av Fil Dr Jenny Rangmar med avhandlingen "Fetal Alcohol syndrome in adulthood - Psychological, psychosocial, and neuropsychological aspects of life in individuals who were prenatally exposed to alcohol". 

Avhandlingen är särskilt viktig genom att den speglar svenska förhållanden. Studien bekräftar att FAS-diagnos i tidig ålder tycks ha en skyddande effekt. Till skillnad från forskning gjord i USA och Kanada tyder Rangmars resultat dock på att livssituationen för personer med FAS är betydligt bättre än man hittills trott. Mer forskning behövs för att visa hur andra faktorer påverkar i ett livstidsperspektiv.   

"Trots att de neuropsykologiska funktionsnedsättningarna är följden av en medfödd hjärnskada hos en individ med FAS, måste inte det betyda att de är bestående i vuxen ålder, utan de kan påverkas genom livet av psykologiska och psykosociala faktorer. En stimulerande miljö där barnet med FAS ges möjlighet att knyta an till en stabil vårdgivare kan förbättra barnets neuropsykologiska funktioner. Däremot kan försummelse och en eller flera separationer från anknytningspersoner ge sämre förutsättningar för förbättring av barnets neuropsykologiska funktioner."

Detta är ett oerhört viktigt - och hoppfullt - budskap till var och en som i sin yrkesroll eller som närstående möter barn med FASD!  

FAS-föreningen gratulerar varmt till ett mycket värdefullt forskningsarbete! Vi hoppas att det väcker intresse och stimulerar till ytterligare forskning på området.

Mer att läsa

Mer om Jenny Rangmar

Filmad föreläsning, Jenny Rangmar 2016 Medfödda skador av alkohol

Hela avhandlingen finns att ladda ner här

Abstract kan laddas ner här

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev