Rättsväsendet

En stor andel av personer i kriminalvården har ADHD visar en rapport från Kriminalvården 2013. Hos en del av dessa klienter finns alkohol under fostertiden sannolikt som bakomliggande orsak.


Eftersom fosterskador av alkohol ger en komplex problematik är det angeläget att fånga upp dem som har FASD, fetala alkoholspektrumstörningar, och se deras svårigheter i bredare perspektiv. Många sekundära problem som FASD för med sig riskerar att förbises om man endast fokuserar på ADHD-problematiken. Vilken inverkan andra droger har, ensamma eller i kombination med alkohol, är mindre utforskat, men att de påverkar är klarlagt.

Känner man till att en klient har utsatts för alkohol eller andra droger före födelsen, då har man också möjlighet att förutse och förebygga problem som är kopplade till FASD. Det gäller såväl neuropsykiatriska problem som somatiska. Risken att misstolka testresultat minskar också om man vet att det finns en alkoholskada i botten. Exempelvis kan skador på syn- och hörselorganen vara en följd av alkoholexponering, men visa sig i form av bristande uppmärksamhet eller svårighet att tolka instruktioner.

Det finns även studier som pekar på att det kan finnas skillnader i effekterna av medicinering vid ADHD, beroende på om den är relaterad till fosterskador av alkohol eller om den har annan bakomliggande orsak.

I bland annat USA arbetar man aktivt inom rättsväsendet med frågor som rör personer med FASD.  

Mer att läsa

Rapport om ADHD hos intagna i kriminalvård

På den kanadensiska webbplatsen FASD and the Justice System finns information riktad till personal inom rättsväsendet som möter personer med FASD

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev