Andra påverkansfaktorer

Riskfaktorer

Barn med FASD kan ha varit utsatta för andra riskfaktorer som innebär att deras förutsättningar i livet försämras ytterligare. Bland de allvarligaste är missbruk eller psykisk sjukdom i familjen, som ofta leder till vanvård eller misshandel. Barnen kan också ha bevittnat våld mellan föräldrarna eller blivit övergivna. Att ha upplevt flera separationer är också en riskfaktor.

Ett barn med FASD är mer sårbart och har sämre möjlighet att hämta sig efter traumatiska upplevelser än andra barn. Detta är något man bör ha i åtanke om barnet till exempel överreagerar våldsamt – eller inte reagerar alls – i olika situationer. Har barnet inga medvetna minnen så att det kan berätta om traumatiska händelser kan det vara svårt att förstå reaktionerna. Om man får veta så mycket som möjligt om vad barnet varit utsatt för är det lättare att sätta sig in i barnets svårigheter och hantera de problem som uppstår.

Skyddsfaktorer

En placering i trygga och stabila förhållanden så tidigt som möjligt, helst före sex månaders ålder, anses vara en av de starkaste skyddsfaktorerna för barn med FASD. En annan stark skyddsfaktor är att diagnosen ställs så tidigt som möjligt, helst före sex års ålder. Dessvärre är det ofta inte möjligt att placera och få diagnos så tidigt, men man bör sträva efter det. Man bör också sträva efter att undvika att barnet måste omplaceras. En gemensam kunskapsbas om FASD och väl förberedda familjehem förebygger risken för omplacering

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev