Fokus FAS – Sveriges första konferens om alkoholrelaterade fosterskador

I Sverige föds varje år hundratals barn som påverkats av att de exponerats för alkohol under fostertiden. Många av dem får dolda och livslånga funktionsnedsättningar, en del så grava att de uppfyller kriterierna för diagnosen FAS (fetalt alkoholsyndrom). Trots det ställs nästan aldrig diagnosen.  

De flesta känner till att fostret påverkas negativt om mamman dricker alkohol under graviditeten. Få känner dock till hur omfattande skador det kan ge och att skadorna kan bli bestående.

Vanliga svårigheter är hyperaktivitet, inlärningsproblem och överkänslighet för intryck, ofta i kombination med dålig tillväxt, ögonskador och hjärtfel. Problem med exempelvis logiskt tänkande och sociala relationer hör till de svårigheter som ofta blir bestående i vuxen ålder. 

År 2022 föddes omkring 110 000 barn i Sverige. Cirka en procent av dem hade blivit exponerade för alkohol i fosterlivet.

Fokus FAS
Den 9–10 februari 2023 arrangerades för första gången i Sverige en nationell konferens om alkoholrelaterade fosterskador, Fokus FAS. Konferensen ägde rum på Ågrenska utanför Göteborg, ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd. Konferensen sändes även digitalt.

Sveriges och Norges främsta forskare och kliniker medverkade med expertföreläsningar om fosterskador av alkohol, ur bland annat ett medicinskt, psykologiskt och ett brett samhällsperspektiv.

Från Norge deltog två experter, verksamma vid Nordens enda kompetenscentrum för alkoholrelaterade fosterskador. De gav under konferensens andra dag en introduktion i en beprövad modell för diagnostik.

På konferensen deltog även föräldrar som berättade om sina erfarenheter och stora utmaningar av att vara vårdnadshavare till barn med alkoholskador.

Kunskapen om alkoholrelaterade fosterskador är generellt otillräcklig, i såväl samhället som i vården. I dag riskerar alltför många barn med alkoholskador att falla mellan stolarna och får inte tillgång till utredning, korrekt diagnos och adekvat stöd och hjälp.

Konferensen Fokus FAS ville bidra till att höja kunskapsnivån inom vårdsektorn och öka intresset för ämnesområdet alkoholrelaterade fosterskador

Deltog gjorde ett hundratal läkare, psykologer och annan vårdpersonal.

Ladda hem den 30-sidiga rapporten från Fokus FAS här >>

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev