Om FAS-portalen

Vi i FAS-föreningen har sedan år 1999 successivt byggt upp en omfattande kunskapsbas om FASD (fetala alkoholspektrumstörningar), men också om andra drogrelaterade fosterskador. På FAS-portalen samlar vi och presenterar fakta, verktyg och handfasta råd på ett lättillgängligt sätt.

Alkohol- och drogrelaterade fosterskador orsakar stora svårigheter på individnivå, men det är också ett samhällsproblem och vi arbetar målmedvetet för att synliggöra båda perspektiven. Forskare, eldsjälar inom olika professioner, myndigheter och opinionsbildare bidrar med expertis och forskningsresultat, råd och uppmuntran.

FAS-portalen har förverkligats genom ekonomiskt stöd från Socialstyrelsen.

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev