Kvalitetsarbete

FAS-föreningen arbetar systematiskt och på flera sätt med att uppdatera och kvalitetssäkra den information vi förmedlar. Detta gäller såväl i tal som i skrift.

Vi arbetar för att kvalitetssäkra bland annat genom att:

  • Systematiskt kontrollera källor och referenser
  • Material på våra webbplatser revideras regelbundet för att hållas uppdaterat.
  • Vid föreläsningar i föreningens namn får endast material godkänt av FAS-föreningen användas.
  • Studiematerial och liknande publikationer som vi ger ut faktagranskas av expertis. Exempelvis är utbildningsmaterialet “Första [FASD]hjälpen” faktagranskad av Fil Dr Marita Aronson, neuropsykolog med alkoholrelaterade fosterskador som expertområde.

För att hämta faktamaterial använder vi oss av tillförlitliga källor, exempelvis:

  • Vetenskapliga tidskrifter, t.ex. The LancetJAMA och svenska Acta Pediatrica
  • Direkt från forskare vars arbeten är presenterade offentligt och/eller publicerade
  • Faktagranskat material utgivet av myndigheter som Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten
  • PubMed och andra vetenskapliga databaser

Dessutom har FAS-föreningen sedan många år tillbaka även ett etablerat kompetensnätverk bestående av svenska forskare/kliniker.

Andra källor är nyhetsbrev, rapporter och publikationer från exempelvis SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten), organisationer som Nka (Nationell kompetenscentrum Anhöriga), CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning), där FAS-föreningen även är medlem, med flera.

FAS-föreningen ingår i det Europeiska nätverket EUFASD Alliance och följer genom detta nätverk medicinsk, beteendevetenskaplig och övrig forskning som bedrivs inom vårt område. För att ta del av nya forskningsresultat deltar FAS-föreningen bland annat i de vetenskapliga konferenser som EUFASD Alliance arrangerar vartannat år. Nio framstående forskare, specialiserade på alkoholrelaterade fosterskador, från bland annat Spanien, Storbritannien, Tyskland och Norge ingår i EUFASD Alliances styrelse och säkerställer att endast material av hög vetenskaplig kvalitet presenteras. Dessa FASD-konferenser är högt ansedda och samlar vid varje tillfälle omkring 250 professionella inom olika discipliner från hela världen.

Totalt har fem konferenser arrangerats. Representanter från FAS-föreningen har deltagit i samtliga och även etablerat personliga kontakter med den absoluta eliten på området. Bland de mest framstående kan nämnas PhD Philip A. May, verksam vid bland annat University of North Carolina, USA och Professor Edward P. Riley, San Diego State University, USA, båda med banbrytande forskargärning. Senaste Europeiska FASD-konferensen hölls i Berlin i september 2018. Den omfattande programboken med abstracts finns för nerladdning här.

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev