Opinionsbildning

Opinionsbildande arbete är en viktig del i att synliggöra ett problemområde. Alkohol och droger ingår i regeringens satsningar inom det så kallade ANDT-området (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak). Inom ANDT-området bedrivs opinionsbildning genom myndigheter på statlig, regional och kommunal nivå och genom ett stort antal intresseorganisationer.

FAS-föreningen bedriver opinionsbildande arbete bland annat genom att medverka i utredningar som berör frågor om alkohol/droger och graviditet, delta i referensgrupper, seminarier och konferenser. FAS-föreningen bedriver även internationellt samarbete med organisationer över hela världen samt producerar eget informationsmaterial.

För att förebygga att barn skadas av alkohol eller droger har viktiga ANDT-satsningar gjorts inom exempelvis mödravården. Det är dock först på senare år som det opinionsbildande arbetet har börjat ge resultat så att de redan drabbade barnen blivit mer synliggjorda.

En av dem som drivit dessa frågor särskilt aktivt är tidigare riksdagsledamoten psykolog Marita Aronson som själv forskat på barn med alkoholskador. Marita Aronson har genom ett flertal riksdagsmotioner bland annat drivit frågan om att etablera nationellt kunskapscentrum för alkohol- och drogrelaterade fosterskador.

Motion 2005/06:So258 av Marita Aronson 
Motion 2005/06:So556 av Marita Aronson m.fl. 

Andra liknande förslag har kommit genom åren, men inget har bifallits av regeringen. Tillsammans med opinionsbildning från andra instanser, har de dock bidragit till att det sedan 2015 pågår konkret arbete för att inrätta ett kunskapscentrum för alkohol och drogrelaterade fosterskador i Sverige.

 

På internationell nivå bedrivs opinionsbildande arbete framförallt för att förebygga skador. European FASD Alliance är en europeisk intresseorganisation som arbetar övergripande och bland annat har tagit initiativet till de globala kampanjerna ”Too Young To Drink” i samband med Internationella FAS-dagen 9/9.

Du kan läsa mer om kampanjen "Too Young To Drink" här 

EUFASD Alliance har säte i Sverige och arrangerar en vetenskaplig konferens i Europa vartannat år. Läs mer om det här 

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev