FAS-föreningen

FAS-föreningen är en ideell intresseorganisation. FAS-föreningen äger och driver FAS-portalen.

Vi har medlemmar över hela Sverige, samt även från Norge och Danmark. Vår medlemsverksamhet vänder sig till dig som är förälder eller närstående till någon med alkohol- eller drogrelaterade fosterskador och till dig som själv är drabbad.

FAS-föreningen erbjuder sina medlemmar:

  • Informationsmaterial
  • Rådgivning och stöd
  • Nyhetsbrev
  • Kontakt med andra familjer
  • Intyg för adoptionsansökningar
  • Medlemsträffar, lägerverksamhet, kurser och föreläsningar arrangeras efter önskemål från medlemmar.
  • Kontakt med andra familjer

Bli medlem i FAS-föreningen här

Vår vision

I den bästa av världar blir inga foster utsatta för alkohol eller droger och det föds inga barn med skador. Dessvärre lever vi inte i den bästa av världar och steget dit är långt.

FAS-föreningens vision är att bidra till att skapa den näst bästa av världar. Det vill säga en värld där de barn, ungdomar och vuxna med alkohol- eller drogrelaterade fosterskador som finns mitt ibland oss får sina behov tillgodosedda och kan utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar.

Genom att driva FAS-portalen hoppas vi komma ett steg närmare vår vision om den näst bästa av världar.

Om FAS-portalen

Vi i FAS-föreningen har sedan år 1999 successivt byggt upp en omfattande kunskapsbas om FASD (fetala alkoholspektrumstörningar), men också om andra drogrelaterade fosterskador. På FAS-portalen samlar vi och presenterar fakta, verktyg och handfasta råd på ett lättillgängligt sätt.

Alkohol- och drogrelaterade fosterskador orsakar stora svårigheter på individnivå, men det är också ett samhällsproblem och vi arbetar målmedvetet för att synliggöra båda perspektiven. Forskare, eldsjälar inom olika professioner, myndigheter och opinionsbildare bidrar med expertis och forskningsresultat, råd och uppmuntran.

FAS-portalen har förverkligats genom ekonomiskt stöd från Socialstyrelsen.

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev