Socialtjänst

Du som arbetar inom socialtjänsten möter barn som är i behov av vård och stöd, i många fall på grund av att de kommer från risk- eller missbruksmiljöer. En del av dem har fetala alkoholspektrumstörningar, FASD, eller andra skador orsakade av att de blivit utsatta för droger under fostertiden. Deras funktionsnedsättningar kan vara dolda och utan kunskap är det svårt att ge dessa barn rätt stöd.

Hos barn med FASD är beteendestörningar, ADHD-symtom och dåliga skolresultat vanliga. När man utreder och sätter in vårdinsatser ligger fokus på psykosocial miljö, missbruk, psykisk sjukdom eller våld i hemmet. De bakomliggande orsakerna, fosterskadorna, kan då komma i skymundan. Barn med alkohol- eller drogfosterskador riskerar därför att inte få tillräcklig hjälp eller ens rätt sorts hjälp. Bristande kunskap om FASD gör att mycket resurser förspills helt i onödan och barn med FASD växer upp och blir vuxna, med en ännu mer omfattande problematik.

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev