Familjehem och adoption

Placering i familjehem, liksom adoption, innebär att barnet kommer till trygga förhållanden i de flesta fall. Barn som placeras i familjehem har ofta levt kortare eller längre tid under dåliga sociala förhållanden och det har självklart påverkat dem. Har de dessutom alkohol- eller drogrelaterade fosterskador har de ett mycket tungt bagage.

Förutom FASD har familjehemsplacerade barn, i likhet med många adoptivbarn, ofta också ett stört anknytningsmönster. Att arbeta med anknytningen är därför nödvändigt, men kan vara svårt eftersom familjen lever med en ständig osäkerhet på hur länge barnet ska stanna. Familjen kan behöva stöd och handledning för att arbeta med barnets anknytning och samtidigt hantera ovissheten.


Barn med FASD har större behov än många andra när det gäller stabila och trygga uppväxtförhållanden. Var sjätte månad omprövas beslutet om placeringen och barnets trygghet kan plötsligt försvinna om beslutet blir att barnet ska flytta ”hem”. Att ta emot ett barn på de villkoren ställer stora krav på familjehemsföräldrar. Att vara barn på de villkoren tillgodoser inte behovet av stabila trygga uppväxtförhållanden.

När man utsätter barn med FASD för separationer, ovisshet och byte av omsorgspersoner medverkar man direkt till att försämra barnets förutsättningar till ett bra liv såväl under uppväxten som i vuxen ålder.

Adoption

Vid utredning av adoptivfamiljer är det viktigt att socialtjänsten har kunskap om vad det kan innebära att ta emot ett barn med alkohol- eller drogrelaterade fosterskador. Många föräldrar som adopterar barn med FASD är villrådiga när de kommer hem och har ofta svårt att söka hjälp. Det kan därför dröja mycket lång tid innan barnets problematik uppmärksammas. 

Det är inte ovanligt att barn som adopteras, oberoende av varifrån i världen de kommer, visar sig ha FASD. Barn från före detta öststaterna anses allmänt vara överrepresenterade men även från Sydamerika, Afrika och Asien kommer det adoptivbarn med alkoholrelaterade fosterskador.

Läs mer om adoption av barn med FASD här

Mer att läsa

Sedan 1 januari 2016 har Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF ersatt Myndigheten för internationella adoptionsfrågor. MFoF är kunskapsmyndighet för föräldraskapsstöd, familjerådgivning och i frågor som avser socialnämndernas familjerättsliga ärenden, samt arbetar för att internationella adoptioner till Sverige sker på ett lagligt och etiskt sätt.

Läs mer om internationell adoption på MFoFs webbplats

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev