Kognitiv förmåga och intelligens

Med kognition menas förmågan att minnas, orientera sig i tid och rum, lösa problem, använda siffror och språk med mera. Kognitiv förmåga är inte det samma som intelligens men den har betydelse för hur man kan använda sin intelligens eller begåvning.

Brister i den kognitiva förmågan hos personer med FASD skapar problem i vardagen, bland annat:

  • Inlärningssvårigheter
  • Dåligt minne
  • Svårigheter att förstå sammanhang, orsak och verkan, motsatser och likheter
  • Dålig förmåga att generalisera

Både den kognitiva förmågan och begåvningsnivån skiljer sig starkt mellan olika personer med FASD. En del behöver inte extra stöd i förskolan och klarar en normal skolgång med varierande grader av hjälp, andra behöver mycket stöd, särskola eller träningsskola. Hos personer med diagnosen FAS har man dokumenterat en variation i IQ mellan 29-120 och hos personer med mindre uttalade skador en variation mellan 40–142. Gränsen för utvecklingsstörning går vid IQ 70.

Ett mått på IQ är sällan till någon större nytta om målet är att bedöma förmågan att klara sig inom olika områden i vardagen. Resultaten från IQ-test är dessutom ofta svårtolkade eftersom de är mycket ojämna. Det är därför viktigt att inte nöja sig med att bara testa begåvning och få ett mått på IQ. För att kartlägga styrkor och få en uppfattning om vilken hjälp barnet behöver i förskolan eller skolan krävs att man gör någon form av funktionstest.

Exempel på sådana test är Vineland Adaptive Behavior Scale (VABS) och Adaptive Behavior Assessment System (ABAS).

Dåligt arbetsminne är ett problem för de allra flesta som har FAS/FASD. Cogmed är ett av flera minnesträningsprogram som kan vara till hjälp. (Länk till informationsfilm om programmet finns längst ner på sidan.) Under skolåren bör man genomföra minnesträning strukturerat som en del av skoldagen. Att lägga ansvaret för träningen på hemmet fungerar sällan, utan leder ofta till konflikter och frustration som går ut över skolarbetet.

Såväl minnesträningsprogram som olika typer av tester, t.ex. ovan nämnda VABS och ABAS, kan du läsa mer om i länkarna längst ner på sidan.

Styrkor och hjälpbehov varierar med ålder och livssituation, att följa upp och testa om med jämna mellanrum är därför viktigt.

Mer att läsa

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev