Barns behov

Som socialtjänstpersonal kan man hamna i en svår sits när man ska tillgodose barnets behov och samtidigt hantera en mamma som genom sitt missbruk orsakat barnet skador. Att hantera den typen av ärende är en svår balansgång som kräver både kunskap och fingertoppskänsla.

Barnet har alltid rätt att få sina behov tillgodosedda och finns det en alkoholskada måste den synliggöras. Detta är även viktigt för att familjehem och institutionspersonal ska få förutsättningar att ge rätt stöd. De behöver både kunskap och regelbunden handledning i sina uppdrag, risken är annars att de ger upp och barnet slussas runt i vårdapparaten utan att någon förstår vilka behov barnet har.

Att barn med FASD exempelvis har extremt stort behov av struktur och förutsägbarhet i vardagen är inte en självklarhet för en vanlig familj som tar på sig uppdraget att bli familjehem. Struktur och förutsägbarhet kan skapas med relativt enkla medel, om man får de rätta verktygen.


Ett barn som fått fosterskador ska växa upp och leva resten av sitt liv med sina skador. De växer inte bort, även om de förändras över tid. Strategier för att klara vuxenlivet kommer att behövas och första förutsättningen är att få vetskap om sina funktionsnedsättningar och vad de beror på. Först då vet både familjehemmet och barnet/den unge vad man har att kämpa emot.

Många familjehem känner sig förda bakom ljuset då de efter lång tid upptäcker att barnet de har placerat troligen har alkoholskador. Ofta handlar det om att man inom socialtjänsten inte har tillräcklig kunskap.

Det händer också att man inom socialtjänsten känner till att ett barn varit utsatt för alkohol, men det finns ingen diagnos och det känns därför svårt att tala öppet om problematiken. För barnets skull är det dock oerhört viktigt att man inte viker undan för att slippa konfrontera biologiska föräldrar. En förälder som har orsakat sitt barn skador har en tung börda att bära och kan ha behov av eget stöd för att hantera känslor av skuld och skam.  

Mer att läsa

"Barn som anhöriga – konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter eller avlider."
Skriften är sammanfattning av kunskapsläget och kan ge personal i hälso- och sjukvård, socialtjänst, förskola och skola ökad kunskap om hur man kan uppmärksamma barnen och ge rätt stöd. Kapitlet om barn som föds med skador av alkohol och droger finns på sidan 32.

Läs mer och ladda ner skriften här

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev