Om FASD från myndigheter

Fosterskador av alkohol och droger ingår i regeringens så kallade ANDT-strategi (Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak). Strategin har sex mål och styr det politiska arbetet på ANDT-området. För att kunna arbeta mot de uppställda målen har ett antal rapporter och publikationer tagits fram, genom Socialstyrelsen med flera, som bland annat kartlägger olika aspekter av FASD och vilken kunskap som finns på området. Du kan läsa några av dem nedan.

FASD i ANDT-strategin

I strategin anges bland annat att man ska arbeta för att uppmärksamma och erbjuda ändamålsenligt stöd till flickor och pojkar som föds med skador till följd av ANDT, eller som växer upp i familjer med missbruk eller annan omsorgssvikt. Läs mer på Regeringens webbplats


Fetal Alcohol Spectrum Disorders, Psykosociala konsekvenser av och preventiva aspekter på alkoholrelaterade fosterskador

Kunskapsöversikt har skrivits på uppdrag av Socialstyrelsen. Det är en sammanställning av aktuell vetenskaplig litteratur rörande psykosociala konsekvenser av alkoholrelaterade fosterskador samt preventiva aspekter på denna typ av fosterskador. Ladda ner PDF här


Hälsoekonomisk studie av barn och vuxna med fetalt alkoholsyndrom

En beräkning av samhällets årliga kostnader för fetalt alkoholsyndrom (FAS) i Sverige. Beräkningarna inkluderar de sekundära funktionshinder som antas kunna gå att begränsa genom tidiga insatser från samhället. Studien har genomförts av eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och är en del av uppdraget från Socialstyrelsen avseende ”barn som anhöriga”. Ladda ner PDF här


Kunskapsunderlag för pedagoger om barn och elever med medfödda skador av alkohol

Riktar sig till pedagoger och annan personal på fritidshem, förskola, grund-, grundsär-, gymnasiesär- och gymnasieskola. Syftet med kunskapsunderlaget är att göra information om barn och elever med medfödda skador av alkohol lättillgänglig för pedagoger. Ladda ner PDF här


Fetalt alkoholsyndrom (FAS) och Fetala alkohol­spektrumstörningar (FASD) – tillstånd och insatser

SBU:s rapport visar att personer som uppfyller kriterier för FASD och deras föräldrar upplever att det finns förbättringsmöjligheter i fråga om kunskap om tillstånden samt förståelse och stöd inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan, samt att kunskap om vilka insatser som ska erbjudas individer med FASD saknas. Läs rapporten här

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev