Man måste vara tydlig, flexibel och lyhörd!

Av Else Henriksson, ur broschyren ”Barnets tunga börda”

– Lärarna måste vara mer konkreta! Det som fungerar för andra barn fungerar inte alltid för ett barn med FAS. Så säger specialpedagogen Inga-Lill Jakobsson.

Inga-Lill deltar i ett projekt vid Göteborgs universitet, där man studerar barn med varierande diagnoser i olika skolsituationer. Hon har bland annat följt nio barn med FAS, med fokus på den pedagogiska situationen.

I projektet studeras hur diagnoser kommer till uttryck i skolsituationen. Hur hanterar lärarna det? Vad kan specialpedagogerna göra?

Det är pilotstudier som genomförs på två olika sätt. Dels genom handledningssamtal, där Inga-Lill först deltar i skolarbetet och sedan diskuterar dagen med lärare och elev. Dels genom intervjuer.

Samarbete ett måste

Inga-Lill betonar vikten av att olika professioner möts och kan samarbeta över gränserna. Varje yrke har specialkunskaper som en annan yrkesgrupp kan behöva ta del av för att kunna utföra ett bra arbete.

– Barn med FAS är sensitiva. De upptäcker genast om personer i deras närhet inte är ärliga eller överens, säger Inga-Lill. Det är viktigt med relationer så man kan mötas för barnets bästa. Både lärare emellan och mellan lärare och förälder.

Tydlig kommunikation mellan alla berörda måste finnas. Lärare som lämnar över en klass till en kollega måste meddela vad som sagts, så att inga onödiga missförstånd uppstår. Som förälder ska det kännas naturligt att ringa till skolan och fråga när man känner sig osäker.

– För ett barn med FAS är det viktigt att man gör lika i skolan och hemma. Det gäller att använda sunt förnuft och att vara lyhörd för barnets behov, säger Inga-Lill.

Vara konkret

Det finns många situationer under en förskole- eller skoldag som kan vara prövande för ett barn med FAS-problematik. Övergången mellan aktiviteter, när ett tomrum uppstår, kan vara svår för barnet att hantera. Barnet störs av omgivningen och har svårt med bullriga miljöer. Fri lek, trängsel i till exempel kapprum, oförberedda personaländringar, kollektiva uppmaningar och instruktioner med många olika moment är några andra kritiska situationer som dagligen uppstår.

– Skolan måste skapa en lugn atmosfär, menar Inga-Lill Jakobsson. Det måste finnas en plats för dessa barn att gå undan en stund. Dagarna måste struktureras och mängden intryck måste minskas.

Andra åtgärder för att hjälpa barnen är att ge konkreta uppgifter, vuxenstöd vid skifte av aktiviteter, avstressande inslag som musik eller högläsning, anpassa och strukturera material och uppgifter, förbereda och förklara för eleven.

– För de flesta barn räcker det med att förklara en, högst ett par gånger. Ett barn med FAS kan behöva få samma förklaring många, många gånger för att förstå eftersom barnet har svårt för att se konsekvenserna av sitt eget handlande, menar Inga-Lill.

Skapa struktur

Det finns små enkla förändringar skolan kan göra för att göra dagen lättare för ett barn med FAS. Tydlighet, flexibilitet och lyhördhet är tre nyckelord;

  • Ge struktur och tydliga gränser genom konkreta, entydiga instruktioner
  • Tänka om och förändra utifrån uppkomna situationer
  • Tolka elevens signaler samt hur miljö, relationer och bemötanden inverkar på eleven

Dessutom måste personalen ges fortbildning om vad det innebär att ha FAS och vilka konsekvenser det kan få i skolan.

Sedan Inga-Lill Jakobsson publicerade sin avhandling 2002, den finns länkad nedan, har hon även skrivit kursboken ”Funktionsnedsättningar, funktionshinder, och specialpedagogik i praktiken – för lärarutbildning och lärarfortbildning” tillsammans med kollegan Inger Nilsson. Boken vann första pris i Natur & Kulturs manustävling år 2010.