Emelie Gyllencreutz

På FAS-portalen vill vi lyfta fram personer som har och har haft stor betydelse för att öka kunskapen om alkohol- och drogrelaterade fosterskador och förståelsen för dem som är drabbade. En av dem är Emelie Gyllencreutz, specialistläkare inom ögonsjukdomar.

Emelie Gyllencreutz, är särskilt intresserad av ögonhälsa hos barn och unga och skrev sin första vetenskapliga artikel om synscreening i Västra Götalandsregionen, under ledning av Marita Andersson Grönlund, docent och barnögonläkare på Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus i Göteborg. Grönlund skrev 2005 sin avhandling om ögonfynd hos barn adopterade från Östeuropa. När Emelie Gyllencreutz fick veta att en uppföljningsstudie planerades för att ta reda på hur det gått för denna adoptionsgrupp tyckte hon att det lät som ett spännande område att fördjupa sig inom. Vid uppföljningen har fokus legat på den del av adoptionsgruppen där det konstaterats Fetala alkoholspektrumstörningar (FASD).

- Vi har funnit att ögonfynd som hittades i barndomen såsom skelning och avvikande synnerv kvarstod i ung vuxen ålder, berättar Emelie. Syntolkningssvårigheter (visuella perceptionsproblem) förekommer hos både hos barn och hos unga vuxna med FASD. Det finns en hög samsjuklighet med psykiska sjukdomar och på gruppnivå rapporterade de unga vuxna med FASD sämre livskvalitet jämfört med jämnåriga kontroller utan FASD. Därtill har vi mätt nervfiberlagrets tjocklek i näthinnan, vilket visat sig vara tunnare hos de unga vuxna med FASD jämfört med kontrollerna.

Studiematerialet är litet men unikt då det gjorts få långtidsuppföljningar av individer med FASD. Fler och större studier behövs för att avgöra om fynden från adoptionsgruppen även gäller för andra individer med FASD. Förhoppningsvis kan avhandlingen väcka intresse bland såväl ögonläkare samt epidemiologer att tänka till kring vilka effekter alkoholexponering under fosterlivet har på ögonen och synsystemet både på kort sikt och på lång sikt.

Emelie Gyllencreutz avhandling med titeln ”Fetal Alcohol Spectrum Disorders in Children and Young Adults with an emphasis on ophthalmology”, på svenska ”Fetala alkoholspektrumstörningar hos barn och unga med tonvikt på ögon och synfunktion” finns att läsa här >>

C
h
a
t
t
Nyhetsbrev