Unik mödra- och barnhälsovård

Rosenlunds Mödra- och barnhälsovårdsteam är en unik verksamhet, med specialistvård för gravida samt blivande och nyblivna föräldrar som har ett riskbruk eller substansbrukssyndrom. Hela familjen får vård och stöd och de nyfödda barnen undersöks för att upptäcka eventuella drogrelaterade fosterskador, de kan därefter följas i ett uppföljningsprogram ända fram till skolåldern.

FAS-föreningen har träffat specialistsjuksköterskorna Ulrika Hagekull, Ann-Christine Thorberg och Susana Etzler som ingår i Rosenlunds Mödra- och barnhälsovårdsteam i Stockholm. Alla tre har deltagit i tidigare Fokus FAS-konferenser och väckt stort intresse för sitt unika arbetssätt. FAS-föreningen har nu bjudit in dem för att ge en presentation av verksamheten på Rosenlund under Fokus FAS i Malmö 6-7 november 2024.

- Vi tror att det saknas specialiserad barnhälsovård i övriga Sverige för barn som har varit eller kan ha varit exponerade för alkohol och droger i fosterstadiet, säger Ulrika Hagekull. Det är en mycket viktig resurs som alla regioner skulle behöva ha!

På Rosenlund och i uppföljningsprogrammet på Sachsska barnsjukhuset arbetar man tillsammans sedan många år i tvärprofessionella team där barnmorskor, gynekologer, sjuksköterskor, barnläkare, psykiater, psykologer, kuratorer och fysioterapeuter ingår.

- Det handlar ju inte bara om barnen, understryker Ulrika Hagekull, man måste se föräldrarnas problematik och samsjuklighet också. Det räcker inte med enbart resurser från vård och socialtjänst om de arbetar var för sig. Stödet måste finnas nära familjerna och framför allt måste alla samverka. 

Verksamheten sorterar under Beroendecentrum Stockholm och teamet kan därför arbeta med föräldrarnas beroendeproblematik redan under graviditeten och stödja dem inför föräldraskapet. När barnet är fött kan prover tas som visar om det exponerats för alkohol eller andra substanser. Teamet arbetar tillsammans med familjerna under barnets första 10 månader i livet. Syns tecken på alkohol- eller drogexponering initieras en utredning och barnet följs sedan på mottagningen på Sachsska barnsjukhuset tills det börjar i skolan. Att ha möjlighet att följa barnen från fosterstadiet ända till skolåldern är helt unikt.

- Många problem kan förebyggas när vi kan fånga upp barnen redan från början. I förlängningen kan det även minska kostnaderna för samhället, poängterar Ulrika och hennes kollegor. De barn som varit exponerade för alkohol eller droger försvinner annars in i den allmänna barnhälsovården och familjen förlorar samtidigt sitt skyddsnät.

- Vi har exempel på barn som har fått sin FAS-diagnos tidigt och därför kunnat få rätt hjälp och stöd från habiliteringen i ett tidigt skede, berättar Ulrika Hagekull vidare.

Specialistsjuksköterskorna anser att det behövs fler mödra- och barnhälsovårdsteam samt uppföljningsprogram där man är specialiserade på barn som exponerats för alkohol och droger. Vi i FAS-föreningen instämmer, det goda exempel som Rosenlund utgör behöver spridas till alla Sveriges regioner!

<< Tillbaka
C
h
a
t
t
Nyhetsbrev