Kunskapsguiden – för dig som möter barn i ditt arbete

FAS-föreningen tipsar om Kunskapsguiden med temat Samverkan kring barn och unga. Socialtjänst, hälso- och sjukvård samt skola behöver samverka. Men vem har ansvar för vad? Vad behövs för att samverkan ska fungera?
Kunskapsguiden.se är en webbplats som samlar publikationer, webbutbildningar, poddar, filmer, checklistor och andra kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer

 

Samverkan kring barn och unga

För barnet och familjen är det viktigt att få rätt insatser i rätt tid utifrån en helhetssyn på barnets situation och behov. För att samverkan ska fungera behövs styrning, struktur och samsyn. Barnets behov av insatser styr vilka verksamheter som behöver samverka och på vilket sätt.

 

Hälso- och sjukvårdens ansvar

Med hälso- och sjukvård avses åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Förebyggande åtgärder innefattar bland annat allmänna och riktade hälsokontroller, vaccinationer, hälsoupplysning samt mödra- och barnhälsovård. När hälso- och sjukvård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas.
Att hälso- och sjukvården ska vara god innebär bland annat att den särskilt ska
• tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet
• bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet
• främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen.

Vem gör vad i hälso- och sjukvården för barn och unga?Inom hälso- och sjukvården kommer barn och unga främst i kontakt med
• barnhälsovården
• vårdcentralen
• barn- och ungdomspsykiatrin
• barn- och ungdomshabiliteringen
• barn- och ungdomsmedicinska mottagningen

 

Läs mer om Hälso- och sjukvårdens ansvar >>

 

 

Socialtjänstens ansvar

Varje kommun ansvarar för socialtjänsten inom sitt område och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver. Socialnämnden ska bland annat verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden.
Socialnämnden är den politiska ledning som har ansvar för kommunernas verksamhet enligt socialtjänstlagen. Till socialnämndens uppgifter hör bland annat att genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden, svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.

Socialnämnden ska arbeta förebyggandeFörebyggande arbete har en central betydelse i socialnämndens arbete för att se till att barn och deras familjer vid behov får tillgång till stöd och skydd. Socialnämnden ska bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn och unga far illa. Olika former av rådgivning och stöd kan erbjudas inom ramen för det förebyggande arbetet.

 

Läs mer om Socialtjänstens ansvar >>

 

 

 

Förskolans och skolans ansvar

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
Förskolans uppdragFörskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Förskolan ska också främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet (Skollag kap 8, paragraf 2).

Skolans uppdragSkolan syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.

 

Läs mer om förskola/skolans ansvar >>

 

 

Mer om samverkan kring barn och unga

Detta tema ger en samlad bild av olika aktörers uppdrag och ansvar, och är tänkt att ge inspiration och öka kunskapen om samverkan. Läs mer >>

 

 

<< Tillbaka
C
h
a
t
t
Nyhetsbrev