Från köksbordet till Europa – FAS-föreningen 20 år!

En artikel om barn med fosterskador av alkohol i en dagstidning var starten för vad som i dag är FAS-föreningen. Från starten och fram till år 2014 var verksamheten i första hand riktad mot enskilda familjer. Därefter har den utvecklats för att även möta behovet av information hos dem som i sitt yrkesliv möter barn inom exempelvis hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola. FAS-föreningen driver idag FAS-portalen, den enda svenska informationskällan som är helt specialiserad på ämnet alkohol- och drogrelaterade fosterskador. 

FAS-föreningen har under 20 år utvecklats från en liten medlemsförening hemma vid köksbordet till en rikstäckande organisation, vars huvudsakliga mål är att nå ut med information om alkoholrelaterade fosterskador till yrkesgrupper som möter barn i sin dagliga verksamhet, exempelvis hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola.  

Allt startade med att Katarina Wittgard läste en artikel om fosterskador av alkohol i en dagstidning 1999 och kände igen alla problem som hennes adoptivson uppvisade. Hon tog därefter kontakt med några andra adoptivföräldrar och tillsammans bildade de FAS-föreningen. I december 2000 arrangerade föreningen sin första expertkonferens på Sätra bruk i Västergötland i samarbete med Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Konferensen dokumenterades i skriften ”Barnets tunga börda”. Genom åren har flera olika skrifter samt studiematerialet Första [FASD]hjälpen tagits fram.  

FAS-föreningens logotype 

En nerklottrad blyertsteckning på en gul Post-it-lapp är förlaga till FAS-föreningens logotyp – en liten båt utan roder och med ett väldigt segel kan ses som en symbol för barn med alkoholskador. Ofta forsar de fram i livet utan att kunna styra, kämpar i vågorna, har svårt att hålla kursen och kantrar ibland.

Utbildningsprojekt 

FAS-föreningen drev utbildningsprojektet “Tillsammans bygger vi en fallskärm” mellan åren 2004 och 2006 och det blev en viktig milstolpe i föreningens historia. Projektet finansierades av Allmänna Arvsfonden och genomfördes i samarbete med Familjehemmens Riksförbund och Barnen Framför Allt - adoptioner. Kurser och utbildningsdagar, både för föräldrar och personalgrupper, arrangerades på olika håll i landet, bland annat i Katrineholm, Piteå och Göteborg. 

FAS-föreningen växer 

Efter fem år ”vid köksbordet” fick föreningen år 2005 en egen kanslilokal på Norra Långgatan 8 i centrala Landskrona. I samband med detta inrättades också en halvtidstjänst för att säkerställa kontinuitet i det löpande arbetet. I dag har föreningen tre anställda.  

Under en lång följd av år arrangerade föreningen varje sommar träffar för familjer och lägerverksamhet för ungdomar med FASD. 

Ett nätverk tar form 

FAS-föreningen fick år 2006 ännu en gång förmånen att arrangera en konferens genom Allmänna Barnhuset. Ett femtontal av Sveriges främsta sakkunniga – forskare, läkare, pedagoger, psykologer och föräldrar – träffades med målet att bilda ett nätverk och skapa en gemensam plattform att arbeta vidare ifrån. 

I det kompetensnätverk som etablerades finns sedan dess omkring trettio experter och sakkunniga som tillför föreningen ovärderliga kunskaper och erfarenheter.  

EUFASD Alliance  

FAS-föreningen medverkade 2011 till att bilda en europeisk allians, EUFASD Alliance, i syfte att ge forskare, kliniker och andra bättre möjligheter att utbyta erfarenheter och arbeta tillsammans. Initiativtagare var dr Diane Black som kom i kontakt med FAS-föreningen då hon under några år var bosatt i Sverige.  

Organisationer, ideella såväl som professionella, från hela Europa är medlemmar i EUFASD Alliance och varje land kan nominera två representanter till styrelsen.  

Vartannat år arrangerar EUFASD Alliance en vetenskaplig konferens i samarbete med någon av medlemsorganisationerna. Då samlas den internationella forskareliten på området tillsammans med studenter, ideella krafter, föräldrar och andra, totalt omkring 250 deltagare, under tre intensiva dagar. Holländska Kerkrade samt Barcelona, Rom, London och Berlin har hittills stått värdar för dessa konferenser. Till följd av Coronapandemin kunde konferensen i Arendal i Norge inte genomföras år 2020, den är flyttad till 2021.    

Alliansen är registrerad som ideell organisation med säte i Sverige och FAS-föreningen har två representanter i dess

FAS-portalen  

FAS-föreningen har successivt byggt upp en omfattande kunskapsbas om FASD (fetala alkoholspektrumstörningar), men också om andra drogrelaterade fosterskador. I samband med att föreningen utvidgade verksamheten för att nå ut till dem som möter barn i sin yrkesroll byggdes webbresursen FAS-portalen. Portalen lanserades 2016 och är den enda svenska informationskällan som är helt specialiserad på ämnet alkohol- och drogrelaterade fosterskador.   

Portalen har kommit att bli en betydande källa till kunskap och information för såväl professionella som privatpersoner med fakta, verktyg och handfasta råd presenterade på ett lättillgängligt sätt.  

Forskare, eldsjälar inom olika professioner, myndigheter och opinionsbildare bidrar med expertis och forskningsresultat och allt material som publiceras är faktagranskat och kvalitetssäkrat. Portalen har även bidragit till att ge FAS-föreningen större legitimitet. Det har i sin tur främjat samarbetet med organisationer, exempelvis CAN, Nka, Nordan med flera, liksom med universitet, högskolor och myndigheter som Socialstyrelsen och Länsstyrelser. 

Informationsfilm  

I samband med att FAS-portalen lanserades presenterade FAS-föreningen även Sveriges första film om FASD, en kort informationsfilm som på mindre än två minuter ger elementära kunskaper om FASD. Filmen finns att se på FAS-portalen och sprids i sociala medier.  

Kampanjen 1av100 

År 2019 gjordes ännu en satsning för att nå ut till alla som möter barn i sin yrkesroll. En årligen återkommande kampanj riktad till olika målgrupper skapades då. Kampanjen döptes till 1av100, vilket syftar på det antal barn som varje år föds med FASD. Målgrupp för den första kampanjen var personal inom barnhälsovården. En kampanjsite byggdes upp och marknadsfördes i sociala medier, dessutom skickades tryckta informationsfoldrar till mer än 1000 BVC-enheter i hela landet. År 2020 är målgruppen personal inom Socialtjänst och studenter på Socionomprogrammen. Kommande kampanjer kommer att vända sig till personal inom Skola respektive Förskola. 

FASD Nordic  

Ett nytt samarbete tog sin början hösten 2019 då FAS-föreningen bjöds in till ett expertmöte i Helsingfors av Nordens Välfärdscenter för att delta i ett projekt om användning av alkohol och andra droger under graviditet. Professionella från hela Norden deltog och enades om att inrätta en webbplattform för utbyte av erfarenheter och forskningsmaterial mellan de nordiska länderna. FAS-föreningen tog på sig uppgiften att bygga upp och administrera plattformen FASD Nordic som kunde presenteras ett par månader senare.  

Den allt större närvaron på Internet innebär nya utmaningar för FAS-föreningen och vi antar dem med glädje. Att följa med i den digitala utvecklingen ställer andra krav på verksamheten, men det ger också större möjligheter att nå ut och sprida kunskap om alkohol- och drogrelaterade fosterskador, vilket är och förblir vårt fokus. 

Läs Katarina Wittgards egen berättelse i en tillbakablick här

<< Tillbaka
C
h
a
t
t
Nyhetsbrev