FASD i regeringens nya strategi för ANDTS

I regeringens förslag för förnyad strategi för politiken avseende ANDTS 2021-2025 tas alkohol- och drogers skadeverkningar på det ofödda barnet upp ordentligt för första gången. Man skriver att ”Barn och unga ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av ANDTS” och beskriver FASD och FAS. Dock har man inga förslag på konkreta åtgärder riktade till de barn som redan fötts med skador. Med anledning av detta har FAS-föreningen i dagarna uppvaktat statsministern, socialministern samt utvalda politiker i socialutskottet med den nyutkomna boken Medfödda alkoholskador hos barn - Om FAS och FASD.

Vart fjärde år antar regeringen en ny strategi för hur man ska arbeta för att förebygga skador av bland annat alkohol och narkotika. För perioden 2021-2025 har regeringen valt att lägga fram den nya strategin som en proposition (2020/21:132). Förslaget kommer att beredas i socialutskottet 1 juni och debatteras i riksdagen 14 juni.

Från FAS-föreningen har vi framfört till beslutsfattarna att vi är mycket glada över att fosterskador av alkohol och andra droger har getts utrymme i propositionen. Vi har även försett dem med en del grundläggande fakta om FASD/FAS, till exempel att det i Sverige föds omkring 1000 barn om året med påvisbara tecken på alkoholexponering, men att det på grund av brist på specialistkompetens är mycket få av dem som utreds och det är stora regionala variationer i diagnostiseringen. Vi hoppas att de tar det med sig i sitt fortsatta arbete.

I brevet till politikerna har vi också poängterat att den medicinska diagnosen FAS kostar samhället enorma summor årligen. Personer med FAS behöver stora insatser från hälso- och sjukvården, men i många fall även familjehemsplacering, särskola och anpassat boende. Till det kommer kostnader för nedsatt arbetsförmåga och anhörigvård. De årliga samhällskostnaderna för FAS beräknades år 2015 till 14,4 miljarder i en Cost-of-illness (CoI)-analys, gjord av Linnéuniversitetet på uppdrag av Socialstyrelsen.

Trots att regeringen i sitt strategiförslag faktiskt beskriver de svåra konsekvenserna för barn som föds med skador ger man inga förslag på åtgärder för att dessa barns behov ska tillgodoses. Man föreslår endast ”Framtagande av information om ANDT och dess påverkan på graviditeten och det ofödda barnet för att minska fosterskador”. FAS-föreningen har därför påtalat att det inte bara är viktigt att förebygga fosterskador, det är minst lika viktigt att upptäcka och erbjuda rätt vård åt de alkoholskadade barn som redan finns mitt ibland oss. Med rätt insatser går det att förbättra deras livssituation och minska samhällskostnaderna.

FAS-föreningen har i brev till såväl statsministern som socialministern, samt utvalda politiker i socialutskottet, återigen lyft behovet av ett kompetenscentrum för forskning och utbildning om fosterskador orsakade av alkohol och andra skadliga substanser, samt kompetens att utreda och följa upp barn med misstänkta skador. Behovet av ett kompetenscentrum har även framförts från ett flertal andra intresseorganisationer, enskilda riksdagsledamöter och sakkunniga. Det finns även beskrivet av Socialstyrelsen, bland annat i rapporten Att upptäcka och stödja alkoholskadade barn. Nu måste vidare utredning av de konkreta förutsättningarna initieras!

Läs propositionen, avsnittet Barn och unga ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av ANDTS finns på sidan 36.

<< Tillbaka
C
h
a
t
t
Nyhetsbrev