FAS

Den medicinska diagnosen Fetalt alkoholsyndrom, FAS, har fyra fastställda kriterier, det första är att alkoholkonsumtion hos modern under graviditeten ska finnas dokumenterad. De övriga kriterierna är:

  • Tillväxthämning
  • Symtom från centrala nervsystemet
  • Specifika ansiktsdrag

Tillväxthämning definieras som vikt, längd eller huvudomfång under tionde percentilen, det vill säga de 10% av barnen som föds med lägst vikt/längd/huvudomfång.

Symtom från centrala nervsystemet kan vara hyperaktivitet, koncentrationssvårigheter och utvecklingsstörning.

Specifika ansiktsdrag är exempelvis:

fasansikte-flicka

  • Korta ögonspringor
  • Epikantusveck (hudveck i inre ögonvrån)
  • Smalt läpprött
  • Långt utslätat filtrum (partiet mellan näsan och överläppen)
  • Platt mellanansikte
  • Liten uppnäsa
  • Lågt sittande öron

De specifika ansiktsdragen kan vara svåra för en lekman att identifiera, dessutom blir de ofta mindre framträdande efter puberteten. Liknande utseende kan också vara ärftligt betingat varför man bör vara försiktig och inte dra slutsatser enbart utifrån barnets utseende.  

FAS ingår i paraplybeteckningen fetala alkoholspektrumstörningar. Den engelska förkortningen för Fetal Alcohol Spectrum Disorders, FASD, används internationellt.