Vad skadas?

Alkohol är en så kallad teratogen, ett ämne som orsakar fosterskador. I minst hundra år har man känt till att alkohol passerar placentan, men man trodde från början att det var ofarligt. Barn som föddes med skador orsakade av alkohol ansågs i stället ha ”dåliga anlag”.

I djurstudier kan man göra experiment för att exempelvis få mått på hur stora mängder alkohol som ger skador på fostret, vid vilka tidpunkter skadorna uppstår etc. Sådana studier kan man naturligtvis inte göra på människor, men resultaten från djurstudierna kan i viss mån ”översättas” och därmed ge värdefull information.

Alkoholmolekylerna är små och når ut till varje cell där de kan orsaka skada. Det är framför allt fyra saker som kan drabba ett foster som exponeras för en teratogen; död, missbildning, tillväxthämning och funktionsnedsättning. Alkohol är ett av de ämnen som kan ge upphov till samtliga dessa skador.

Sambandet är starkt mellan mängden teratogen och omfattningen av skadorna. Även andra faktorer har betydelse för hur utbredda och svåra skadorna blir, bland annat spelar tidpunkt och dryckesmönster in.

Fysiska missbildningar uppstår framför allt vid exponering för en teratogen under embryots tidiga utveckling. Centrala nervsystemet och hjärnan kan påverkas under hela graviditeten.

Vid så kallat ”binge drinking”, kraftigt festdrickande, blir skador annorlunda än vid lättare, men mera regelbundet drickande. Även fostrets genetiska förutsättningar påverkar hur omfattande skadorna ska bli, en del foster är starkare medan andra är svagare och skadas lättare.

Andra faktorer som också spelar in är om mamman använder andra droger, hennes ålder, om hon röker, är utsatt för miljögifter, får för lite näring, blir utsatt för smittämnen etcetera.

Hjärnan påverkas alltså under hela graviditeten och alkohol tillhör den grupp teratogener som även i måttlig mängd kan orsaka hjärnskador, medan det sannolikt krävs betydligt större mängder för att orsaka fysiska skador. Detta innebär att neurologiska skador och därmed nedsatt funktion i hjärnan kan finnas även om inga fysiska skador syns.