Arkiv

Aktuellt från FAS-föreningen

Hektiska dagar för FAS-föreningen

Hektiska dagar för FAS-föreningen

De senaste två veckorna har FAS-föreningen varit inbjudna till två olika konferenser, en i Stockholm och en i Helsingfors, Finland. Båda i syfte att få ny kunskap, utbyta erfarenheter och knyta kontakter. 

Första veckan i oktober representerade Katarina Wittgard FAS-föreningen på en 2-dagars nätverksträff i Stockholm som anordnats av CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. FAS-föreningen är en av 47 medlemsorganisationer som är anslutna till CAN.  

I programmet ingick en presentation om nuläge och framtid, av CAN:s nya direktör, Charlotta Rehnman-Wigstad. CAN gör årligen olika mätningar, t.ex. av ungdomars drogvanor, och deltagarna fick exempel på hur mätresultaten kan användas i det lokala arbetet. Ulla Kungur, utvecklingsledare i Göteborgs stad berättade om Göteborgsmodellen och ”KULA”, ett nytt stöd till län och kommuner för kartläggning av ANDT-situation och organisation av det förebyggande arbetet. 

Utöver representanter från medlemsorganisationerna deltog flera av CAN:s länsombud. Dessa arbetar ofta som samordnare av det drogförebyggande arbetet inom kommuner eller länsstyrelser. Erfarenhetsutbyte och kontakter mellan deltagarna, t.ex. genom olika workshops, var en viktig del av programmet. Katarina Wittgard diskuterade samverkan med bland annat Hanna Mann, samordnare för ANDT-frågor (alkohol, narkotika, doping och tobak) vid Länsstyrelsen Skåne.

Finland 

Den 10-11 oktober drog färden österut till Helsingfors, där Nordens välfärdscenter anordnade ett Nordiskt expertmöte inom området FAS/FASD. FAS-föreningen var en av de inbjudna tillsammans med experter som Ihsan Sarman och Jenny Rangmar, som båda ingår i FAS-föreningens kompetensnätverk. 

Nordens Välfärdscenter har under 2019 koordinerat ett projekt om användning av alkohol och andra droger under graviditet. Projektet har fokuserat på förebyggande av alkohol och annan droganvändning under graviditeten, samt de skador på fostret som alkohol och droger kan orsaka. Konferensen i Helsingfors var en del av detta projekt. 

Expertmötet samlade omkring tjugofem deltagare från de nordiska länderna. Tillsammans diskuterades vad som behöver göras på FASD-området i Norden och vad som är gjort. Dr Ilona Autti-Rämö, forskare och generalsekreterare vid Finska social- och folkhälsoministeriet, höll en föreläsning under rubriken “FASD - a blind spot”. Ilona Autti-Rämö lyfte bland annat fram ICF (WHO:s International Classification of Functioning, Disability and Health) när man gör utredningar. Hon tryckte på det faktum att det ofta är stor skillnad mellan vad personer med FASD presterar i test och vad de presterar i verkligheten. Om gapet mellan “capacity” och “performance” är stort utgör det en varningssignal om att FASD kan vara orsak till funktionsnedsättningen. Genom användning av ICF, som erbjuder en struktur och ett standardiserat språk för att beskriva funktionstillstånd och funktionshinder i relation till hälsa, kan detta upptäckas. Användning av ICF rekommenderas av Socialstyrelsen.  

Från Norge kom barnläkaren Jon Skranes och presenterade det framgångsrika arbetet han gjort tillsammans med neuropsykolog Gro Löhaugen för att bygga upp ett regionalt kompetenscentrum vid Sörlandet Sykehus i Arendal. På kliniken har man ett team som arbetar tvärvetenskapligt. När man tar emot ett barn för utredning tar man emot hela familjen och arbetar koncentrerat under två hela dagar. Utredningen genomförs enligt en standardiserad struktur och familjer som kommer långväga ifrån erbjuds övernattning. Man sammanställer en rapport som familjen, skolan och vårdgivaren på hemorten kan använda för att ge barnet rätt stöd och man gör regelbundna uppföljningar.  

För oss i Sverige utgör den norska modellen en förebild. Vi som arbetar inom FAS-föreningen och alla som finns i våra nätverk är eniga om att vi skulle behöva minst ett par liknande verksamheter i vårt land.  

Expertmötet gav konkret resultat, bland annat beslutade två forskare från vart och ett av de Nordiska länderna att bilda en samarbetsgrupp. En första träff ska hållas i mars i syfte att finna former för forskningssamarbeten och erfarenhetsutbyte. Dessutom kom man på mötet överens om att skapa en plattform på nätet där forskare, praktiker, organisationer och andra i respektive land ska kunna dela med sig av olika typer av material. Några exempel som föreslogs var riktlinjer, informationsmaterial, metoder för utredning/diagnosticering, aktuella konferenser med mera. Genom en gemensam plattform hoppas man kunna utnyttja varandras erfarenheter på ett bättre sätt. FAS-föreningen kommer att tillhandahålla viss administration, samt grunden för plattformen, som ett komplement till FAS-portalen. 

| Tillbaka

Bloggarkiv

Aktuellt