Narkotika

Barn som utsatts för narkotika under fostertiden kan också drabbas av skador som orsakar funktionsnedsättningar. De flesta narkotiska droger är fettlösliga och når fosterhjärnan som genomgår viktiga inprogrammerade utvecklingsfaser under graviditetens alla stadier. Negativa effekter kan uppstå beroende på olika mekanismer.

En mekanism som är direkt relaterad till drogerna är deras förmåga att modulera genuttrycken. Nedreglering av NET (norepinefrin-transport-genen) har visats uppstå vid negativa skeenden, som exponering för nikotin eller kokain. Detta i sin tur skulle kunna leda till stegring av cirkulerande katekolaminer, nedreglering av steroidmetabolismenzymen 11 beta HSD 2 som ökar de fetala kortisolnivåerna. Detta i sin tur ändrar den neuroendokrina HPA-axeln vilket ger störningar i neurobeteendefunktioner.

Barn som exponerades för stress intrauterint visar ökad känslighet, överaktivitet och irritabilitet. En annan mekanism är drogernas effekter på receptorer som uttrycks tidigt under fosterlivet. Alla missbruksdroger agerar antingen genom att efterlikna eller genom förändring av endogena neurotransmittorers aktivitet. Neurotransmittorerna reglerar i sin tur den normala utvecklingen av hjärnan under fosterlivet.

Till narkotika räknas illegala substanser som cannabis, partydroger, LSD, amfetamin, kokainopiater, samt opiatsubstitutionsmedel som förskrivs i underhållsbehandling mot opiatberoende (metadon, buprenofin).  

Även intag av narkotikaklassade läkemedel utan medicinsk förskrivning skapar ett skadligt bruk och kan påverka fostret negativt om de tas under graviditet.

Text från dokumentet Graviditet i samband med missbruk/beroende.

Inom Rosenlunds barnhälsovårdsteam, Södersjukhuset, Stockholm, finns särskild kompetens om barn med såväl alkohol- som drogskador, läs mer längst ner på sidan.

Sidan är under bearbetning....

 

Mer att läsa

Texten på denna sida finns i sin helhet på webbplatsen för Psykiatristöd, Stockholms läns landsting

Informationsfolder om Rosenlunds barnhälsovårdsteam med kontaktuppgifter finns att hämta här

En rapport från Rosenlunds första verksamhetsår finns att läsa här

Narkotika