Bloggarkiv

Blogg

FASD, ADHD och Autism – likheter och skillnader

FASD, ADHD och Autism – likheter och skillnader

En vanlig fråga som ställs av såväl föräldrar som av personal som möter barn med FAS/FASD är hur beteendet hos dessa barn skiljer sig från beteendet hos barn med exempelvis ADHD.

En annan frekvent fråga är om ett visst beteende som man upplever i vardagen är vanligt, eller rent av ”typiskt” för barn med FAS/FASD. Föräldrar i synnerhet, men även de som möter barnen i exempelvis förskolan, vill gärna också veta om deras iakttagelser delas av andra. Vetskapen om att andra upplever svårigheterna på likartat sätt har ett stort värde och gör det lättare att orka se och hantera beteendeproblem.

I den undersökning som gjordes 2016 av SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, finns föräldrars beskrivningar av hur de upplever barnens svårigheter och man gör även olika jämförelser med andra neuropsykiatriska diagnoser. Många svårigheter överlappar varandra mellan exempelvis FAS/FASD och andra diagnoser/tillstånd. Den delen av SBU-rapporten bygger delvis på en enkätundersökning som SBU och FAS-föreningen genomförde i syfte att belysa upplevelser och erfarenheter bland individer med FASD och deras föräldrar. Andra perspektiv på FASD belyses i andra delar av rapporten och baseras på systematiska litteraturöversikter och metaanalyser av befintlig internationell forskning. Hela rapporten finns att ladda ner här >>

Rapportens resultat, som belyser upplevelser och erfarenheter av FASD, överensstämmer väl med vittnesmål från föräldrar över hela världen. Detta framgår bland annat av en sammanställning av upplevelser hos föräldrar till barn med olika diagnoser i Minesota. I nedanstående grafik syns en sammanfattning, originalmaterialet är ursprungligen insamlat av Cathy Bruer-Thompson, socialarbetare och koordinator för föräldrautbildningar vid Minnesota Organization on Fetal Alcohol Syndrome.

Ref: Cathy Bruer-Thompson, training coordinator of the adoption program at Hennepin. Hämta originalet här>>

Det finns ingen liknande sammanställning gjord i Sverige. Däremot har ett frågeformulär (efter tysk förlaga) med 38 frågor, som bland annat utgår från barnens beteende, sammanställts av FAS-föreningen. Formuläret har skapats av Dr. Reinhold Feldmann, vid barn- och ungdomsmedicinska kliniken vid universitetssjukhuset i Münster i syfte att bidra till att avgränsa och underlätta bedömningen av FASD. http://www.fasq.eu/6.html Frågeformuläret har testats av en mindre grupp föräldrar och skolpersonal vid en skola i Sverige.

| Tillbaka

Bloggarkiv

Blogg